Brand

Brandteknisk dimensionering

Generell information:
Som projekteringsunderlag för branddimensionering av lättbetong kan man använda de nationella eller de europeiska normerna. Publikationer/normer på nationell eller europeisk nivå ska användas separat och får inte kombineras.

 

Nationell publikation:
Branddimensionering av H+H lättbetongblock och H+H lättbetongelement kan projekteras efter Brandteknisk klass publicerad i Brandskydd, Byggvägledning 6, Svensk Byggtjänst.

 

Europeisk standard:
Branddimensionering av H+H lättbetongblock kan även projekteras efter Eurokod EC6: Murverkskonstruktioner, SS/EN 1996-1.2.
Branddimensionering av H+H lättbetongelement kan även projekteras enligt SS/EN 12602. Prefabricerade armerade komponenter av autoklaverad lättbetong.

Brandteknisk dimensionering

I tabellerna redovisas brandteknisk klass för respektive murverkstjocklek, exklusive eventuell ytbehandling.

Brandteknisk klass publicerad i Brandskydd, Byggvägledning 6, Svensk Byggtjänst.

Brandteknisk dimensionering av lättbetongsblock

Brand dimensionering av H+H lättbetongsblock ska projekteras efter Eurokod EC6: Murverkskonstruktioner, EN 1996-1.2.

Brandteknisk dimensionering av lättbetongelement

Branddimensionering av H+H lättbetongelement ska projekteras enligt EN 12602. Prefabricerade armerade komponenter av autoklaverad lättbetong.