Energi, Inomhusklimat och Lufttäthet

Energikrav

Bovaerkets byggregler
I följande tabell ses Boverkets byggreglers [BBR] krav i förhållande till specifika energianvändningen/primärenergikrav, luftläckage och genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för bostäder/småhus/flerbostadshus och lokaler enligt BBR21, BBR22-24, BBR25 och BBR år 2021, kapitel 9 (energihushållning).

Köldbryggor klargörande

Redovisade värden för köldbryggor i vinjetter på konstruktionsdetaljer har beräknats enligt följande. 

Användarvägledning/boendevägledning

H+H Lättbetong är inneklimatmärkt och bidrar positivt till bra inomhusklimat. Ställ också krav på andra material, byggnadsdelar, tekniska installationer, interiörer, bohag m.m., som kan påverka inomhusklimatet.

Dansk Indeklima Märkning

Dansk Indeklima Märkning är ett frivilligt märkningssystem för produkter och material som har dokumentation för utsläpp. Inderklimamärket ställer krav på produkten i användningsfasen och innefattar produktens påverkan på luftkvaliteten i inomhusklimatet.

 

Download Certifikat

 

Produktinformationsblad

Produktnamn som innefattas:

 

Enligt SS/EN 12602
- Väggelementet

- Väggelementet massivt

 

Enligt SS/EN 771-2

- Kalksandsten

 

Enligt SS/EN 771-4

- Multiplattan

- Celblocket

- Termoblocket

 

Download Produktinformationsblad.

 

Klimatskärm

Förslag till råd om täthet
Vid bakmurar beror tätheten erfarenhetsmässigt på följande. För väggar av lättbetong beror tätheten primärt i på ytbehandlingen i form av exempelvis spackling, målning, fogar i anslutningar och våtrumsbehandling m.m. Liksom att bruksfogen mellan vägg och betonggolv samt att radon– och fuktspärrar ska vara täta.